KSIĄŻKI
W PRZYGOTOWANIU:REDAGOWANIE
PRAC DYPLOMOWYCH.
WSKAZÓWKI
METODYCZNE
DLA STUDENTÓW
(wydanie drugie)


ANTROPOLOGIA
PRZESTRZENI
W FILMIE
FABULARNYM
(wydanie drugie)


FILM – REKLAMA
– INTERNET.
ANTROPOLOGICZNE
I AKSJOLOGICZNE
ASPEKTY KOMUNIKOWANIA
MEDIALNEGO


ANTROPOLOGIA KOMUNIKACJI
MARKETINGOWEJ.
SZKICE I ANALIZY
Z ZAKRESU KREOWANIA
WIZERUNKU
MEDIALNEGO
Jan Paweł II w komunikowaniu międzykulturowym. O sztuce dialogu z Innym

Seria wydawnicza: Polskie Autorytety Komunikacji Społecznej
Redakcja naukowa: Arkadiusz Dudziak, Agnieszka Żejmo
Recenzent: Wojciech Guzewicz
Ilustr. na okładce: Maria Rubik-Grabska
Wydanie: pierwsze
Termin wydania: czerwiec 2014
Liczba stron: 336
Format: B5 (170 x 240 mm)
Papier: offset, 80 g
Okładka: miękka, folia błyszcz.
Druk i oprawa: Sowa Druk na Życzenie
ISBN: 978-83-930140-1-9
Cena detal.:
47 PLN

SPIS TREŚCI  |  O KSIĄŻCE  |  RECENZJA WYDAWNICZA

„Z satysfakcją przekazujemy Czytelnikom kolejną książkę w ramach serii wy­dawniczej »Polskie autorytety komunikacji społecznej«. Prezentowana mono­grafia zbiorowa powstała w efekcie interdyscyplinarnej współpracy naukowców o zróżnicowanych preferencjach badawczo-metodologicznych, których zinte­growała wspólna intencja scharakteryzowania dorobku Jana Pawła II w aspek­cie głównie personalistycznej postawy dialogicznej w relacjach międzykultu­rowych i międzyreligijnych.
      […] Personalistyczna aksjologia postuluje skoncentrowanie życia społecz­nego na wartości dobra osoby ludzkiej i na postawie szacunku wobec ludzkiej godności. Głównym celem powziętego przez współautorów przedsięwzięcia naukowego była refleksja nad sposobem, w jaki nadrzędność wartości osoby ludzkiej przewijała się w międzykulturowej komunikacji społecznej Papieża-Polaka.”

Z Wprowadzenia

RECENZJA WYDAWNICZA

„Opracowanie jest hołdem złożonym Janowi Pawłowi II, ale także podjęciem dziedzictwa myśli i ducha, jakie nam zostawił. Konkretnie chodzić tutaj będzie o komunikowanie międzykulturowe Jana Pawła II. Dodajmy, że Autorzy artyku­łów i rozpraw zawartych w tej pozycji wzięli na swój warsztat naukowy bardzo ważne i aktualne problemy, dotąd mało »przepracowane«.
     […] Co zasługuje na uwagę w tej książce? Przede wszystkim o jej wyjątko­wości stanowi sam pomysł skupienia badaczy z całej Polski, dodajmy – specja­listów w zakresie omawianej problematyki, wokół istotnej kwestii z nauczania Jana Pawła II, a mianowicie jego relacji do innych kultur, religii, cywilizacji. Książka ma walor naukowości i to w wymiarze interdyscyplinarnym. Obok głów­nego nurtu literaturoznawczego i językoznawczego pojawiają się tu ak­centy aksjologiczne, teologiczne, historyczne, socjologiczne, politologiczne i inne. Spośród 12 autorów dwaj są księżmi, pozostali osobami świeckimi; du­chowni skupiają się na personalistycznym paradygmacie aksjologii komuniko­wania międzykulturowego w myśli i działaniu Jana Pawła II, świeccy natomiast na okolicznościach zewnętrznych – kulturalnych, politycznych, społecznych itd. Powstała dzięki temu bogata i zróżnicowana mieszanina problemów, stylów pisarskich oraz metod badawczych. Książka jest znakomitym przykładem zbli­żenia nauki do życia, a jej opublikowanie przyczyni się do upowszechnienia dobrych praktyk z zakresu użytecznego stosowania oraz popularyzacji wiedzy naukowej.”

Z recenzji wydawniczej ks. prof. Wojciecha Guzewicza


SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

CZĘŚĆ I: ASPEKT TEOLOGICZNO-AKSJOLOGICZNY

Michał Drożdż
     Inny jako osoba. Personalistyczny paradygmat aksjologii komunikowania      międzykulturowego w myśli i działaniu Jana Pawła II
Katarzyna Parzych-Blakiewicz
     Dialog międzykulturowy Jana Pawła II z Innym na przykładzie wypowiedzi      podczas pielgrzymek do Polski – aksjologiczne aspekty personalizmu
Tomasz Jan Chlebowski
     Dialog z islamem jako wyzwanie komunikacji międzyreligijnej Jana Pawła II
Mariusz Dzięglewski
     Tradycyjne wartości kulturowe a misja Kościoła w Afryce w nauczaniu Jana      Pawła II
Arkadiusz Dudziak
     Aksjologiczne aspekty komunikowania międzykulturowego Jana Pawła II

CZĘŚĆ II: ASPEKT SPOŁECZNO-POLITYCZNY

Joanna Kulska
     Jan Paweł II wobec "zderzenia cywilizacji". Rola dialogu międzyreligijnego
     i międzykulturowego w procesie konstruowania postzimnowojennego ładu      międzynarodowego

Anna Solarz
     Dialog z bogatą tradycją Orientu – przesłanie Jana Pawła II dla Azji Wschod­     niej i Południowej
Marek Sobczyński, Andrzej Rykała
     Jan Paweł II wobec ludów autochtonicznych i ich wiary
Andrzej L. Ranke
     Dialog Jana Pawła II z młodymi przedstawicielami pozaeuropejskich kręgów
     kulturowych

Agnieszka Żejmo
     Odwołania Jana Pawła II do rdzennych kultur Ameryki Północnej i Południo­     wej jako przejaw postawy dialogicznej

CZĘŚĆ III: ASPEKT MEDIALNY

Bogdan Borowik
     Źródła i formy dialogu Jana Pawła II z judaizmem i islamem w świetle ko­     mentarzy publicystów "Tygodnika Powszechnego"
Agnieszka Węglińska
     Rola mediów w dialogu kultur w kontekście nauczania Jana Pawła II
DANE FIRMOWE:


VERTUM SP. Z O.O.
WYDAWNICTWO
NAUKOWE
I SPECJALISTYCZNE
UL. I. KANTA 9 LOK. 5
10-691 OLSZTYN
wydawnictwo@vertum.pl


Bank Handlowy S.A.
90103000190109853000378840
REGON: 280540127
NIP: 7393803313
KRS: 0000359827
zarejestr. w Sądzie Rejo­nowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS,
wysokość kapitału zakład. i wpłac.: 5000 zł


Kontakt ws. stanu
realizacji zamówień:
zamowienia@vertum.pl
Do ich wartości
doliczamy koszty
przesyłki pocztowej


Kontakt ws. materiałów
promocyjnych:
promocja@vertum.pl

INFORMACJA DLA PRASY

OUR ACCOUNT ON LIVEJOURNAL

2014 © VERTUM Sp. z o.o.