KSIĄŻKI
W PRZYGOTOWANIU:REDAGOWANIE
PRAC DYPLOMOWYCH.
WSKAZÓWKI
METODYCZNE
DLA STUDENTÓW
(wydanie drugie)


ANTROPOLOGIA
PRZESTRZENI
W FILMIE
FABULARNYM
(wydanie drugie)


FILM – REKLAMA
– INTERNET.
ANTROPOLOGICZNE
I AKSJOLOGICZNE
ASPEKTY KOMUNIKOWANIA
MEDIALNEGO


ANTROPOLOGIA KOMUNIKACJI
MARKETINGOWEJ.
SZKICE I ANALIZY
Z ZAKRESU KREOWANIA
WIZERUNKU
MEDIALNEGO
Ryszard Kapuściński – wizja świata i wartości. Refleksje interdyscyplinarne

Seria wydawnicza: Polskie Autorytety Komunikacji Społecznej
Redakcja naukowa: Arkadiusz Dudziak, Agnieszka Żejmo
Recenzenci: Iwona Hofman, Michał Drożdż
Projekt okładki: Adekwatna Filip Ostrowski
Wydanie: pierwsze
Termin wydania: grudzień 2009
Liczba stron: 294
Format: B5 (170 x 240 mm)
Papier: offset, 80 g
Okładka: miękka, folia błyszcz.
Druk i oprawa: Sowa Druk na Życzenie
ISBN: 978-83-930140-0-2
Cena detaliczna:
47 PLN

SPIS TREŚCI  |  O KSIĄŻCE  |  RECENZJE WYDAWNICZE

„Z satysfakcją przekazujemy Czytelnikom efekt projektu badawczego, do rea­liza­cji którego zostali zaproszeni przedstawiciele nauk humanistycznych i spo­łecz­nych reprezentujący różne ośrodki naukowe. W założeniu niniejsze opra­cowanie ma stanowić próbę ukazania obrazu świata kreowanego w tekstach »Mistrza reporta­żu«. Jako erudyta Ryszard Kapuściński ujawniał zaintereso­wanie wieloma dziedzi­nami wiedzy, w których dąży się do przybliżenia prawdy o człowieku jako podmio­cie budującym struktury społeczne, polityczne i gos­podarcze, tworzącym kulturę i realizującym wartości. Stąd w Gronie Współau­torów monografii znaleźli się repre­zentanci lite­raturoznawstwa, socjologii li­teratury, socjologii kultury, an­tropologii kulturowej, filozofii, pedagogiki, geo­grafii politycznej, medioznawstwa, dzienni­karstwa.
      Redaktorom tomu zbiorowego przyświecała także intencja interdyscyplina­rne­go przedstawienia potencjału tkwiącego w tekstach Autora Cesarza, a wy­rażają­cego się w otwieraniu nowych perspektyw badawczych. Owa intencja wynika z przeświadczenia, że działalność Ryszarda Kapuścińskiego oraz Jego pisarstwo, do­cenione m.in. wielokrotnym nadaniem tytułu doktora honoris cau­sa, tak w kra­ju, jak i za granicą, stanowią ważną część spuścizny narodowej.”

Z Wprowadzenia

RECENZJE WYDAWNICZE

„[…] zbiór artykułów wzbudza zainteresowanie ze względu na charakterysty­czne, odbiegające od schematu analizy, podejście do omawianej problematyki. Tytu­łowe dopowiedzenie: »Refleksje interdyscyplinarne« w pełni oddaje inten­cje, cele nau­kowe oraz metodologię zastosowaną przez autorów artykułów. Podobnie, na­zwy części pracy, uwypuklające uwarunkowania społeczno-kultu­rowe recepcji twór­czości Ryszarda Kapuścińskiego, dialogiczność jako koncept spotkania z »In­nym«, poglądy reportera na temat współczesnego dziennikar­stwa. Uważam, że odmienne i interdyscyplinarne ujęcie stanowi o wartości tej książki.
     Autorzy nie tylko zapowiedzieli, ale zrealizowali »przedstawienie potencja­łu« obecnego w twórczości Kapuścińskiego, potencjału rozumianego jako ot­warcie perspektywy aksjologicznej, filozoficznej, socjologicznej, medioznaw­czej […]. Główne tropy, którymi podążali autorzy tomu, to: kategoria przes­trzeni, kultura rdzenna i globalna, paradygmat dialogu, odmienność a bycie »tłumaczem kul­tur« (termin występujący w rozważaniach Kapuścińskiego o roli reportera), rze­czywi­stość i kreacja (także w aspekcie medioznawczym – medialnej wizji świata).
     […] zwraca uwagę konsekwencja uszczegółowiania problematyki, dbałość o do­precyzowanie kategorii opisu (co wydaje się szczególnie istotne zważywszy na przyjęty klucz interpretacji), bogata egzemplifikacja obejmująca reportaże, publi­cystykę, fotografie.
     […] z pełnym przekonaniem rekomenduję tę książkę […]. Stanowi ona spój­ną, logiczną całość o klarownej, zrozumiałej kompozycji i formie umożliwiają­cej wy­biórczą problemową lekturę (podział na części, artykuły z wydzielonymi śród­tytu­łami). Zaproponowana, interdyscyplinarna przestrzeń badań stanowi o wy­jątko­wości tego tomu oraz atrakcyjności naukowej interpretacji. Uważam, że książka znajdzie licznych odbiorców, także wśród miłośników twórczości Ry­szar­da Kapuś­cińskiego.”

Z recenzji wydawniczej dr hab. Iwony Hofman, prof. UMCS


„[…] Aktualność podjętych studiów i samej publikacji nie budzi najmniejszej wąt­pliwości. Jest ona potrzebna nie tylko jako wyraz powinności wobec Autora i jego spuścizny literackiej, ale także po to, by pokazać potrzebę budowania współczes­nego dziennikarstwa na świecie uniwersalnych wartości ludzkich. Monografia skła­da się z czterech części, wyodrębnionych w swej strukturze w oparciu o bar­dzo dobrą znajomość dorobku Ryszarda Kapuścińskiego. Struktura ta jest w pełni zasa­dna i uprawomocniona logicznie i merytorycznie.
      […] Założenia tego projektu badawczego, którego owocem jest prezento­wana monografia, trafnie oddają nie tylko istotę twórczości Kapuścińskiego, ale podej­mują także, bardzo słusznie, zadanie odkrywania prawdy o człowieku we współ­czesnym świecie pluralizmu antropologicznego i aksjologicznego po­przez pryz­mat osoby i dzieła Mistrza reportażu.
      […] prezentowane opracowania nie »ślizgają się« po powierzchni myśli Ka­pu­ś­cińskiego, ale sięgają jej głębi oraz jej antropologiczno-aksjologicznych fun­da­mentów i konsekwencji.
      […] fachowość i naukowa wartość przedstawionych badań nie budzi wątpli­wo­ści. Pragnę wyrazić życzenia dla Redakcji i poszczególnych Autorów – a mo­żna się tego spodziewać – by monografia została szeroko przyjęta w kręgu so­cjologów, medioznawców, literatów, antropologów itd., a także przez wszyst­kich tych Czy­telników, którym spuścizna Kapuścińskiego jest bliska […].”

Z recenzji wydawniczej ks. dra hab. Michała Drożdża, prof. WSB-NLU


SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

CZĘŚĆ I: SPOŁECZNO-KULTUROWY OBRAZ ŚWIATA

Krzysztof Koc
     Duchowy atlas świata Ryszarda Kapuścińskiego
Mariusz Dzięglewski
     Wartości kulturowe ludów Afryki i Azji w reportażach Ryszarda Kapuścińskiego
Marek Sobczyński
     Obraz afrykańskich konfliktów zbrojnych i przewrotów w twórczości Ryszarda
     Kapuścińskiego z perspektywy geografii politycznej

Mirosława Radowska-Lisak
     Społeczność wsi mazurskiej i jej wartości w literackim obrazie Ryszarda Ka-
     puścińskiego. Perspektywa socjologiczna

Joanna Wojciechowska
     Szkoła pracy nad detalem. Fotograficzne i literackie obrazy Ryszarda Kapuś-
     cińskiego

Adam Pomieciński
     Ryszard Kapuściński o globalizacji kulturowej. Spojrzenie antropologa

CZĘŚĆ II: WIZJA KULTURY MEDIALNEJ

Bogdan Borowik
     Obraz mediów przełomu wieków w publicystyce Ryszarda Kapuścińskiego
Agnieszka Żejmo
     Oddawać rzeczywistość – Ryszarda Kapuścińskiego wizja informacji warto-
     ściowej

Arkadiusz Dudziak
     O dwóch podejściach antropologicznych w rozważaniach Ryszarda Kapuściń-
     skiego na temat misji mediów wobec człowieka


CZĘŚĆ III: WIZJA CZŁOWIEKA

Tomasz Jan Chlebowski
     Spotkanie z drugim człowiekiem jako podstawowe zadanie reportera. "Inny"
­     w ujęciu Ryszarda Kapuścińskiego

Agata Cudowska
     W dialogu z Innym. Pedagogiczne konteksty twórczości Ryszarda Kapuściń-
     skiego

Rafał Włodarczyk
     Oswajać się z Innym. Ryszard Kapuściński a dychotomia myśli Emmanuela
     Lévinasa


CZĘŚĆ IV: ANALIZA

Dariusz Rott
     Doktorat honoris causa Ryszarda Kapuścińskiego w świetle dokumentów ar-
     chiwalnych Uniwersytetu Śląskiego
DANE FIRMOWE:


VERTUM SP. Z O.O.
WYDAWNICTWO
NAUKOWE
I SPECJALISTYCZNE
UL. I. KANTA 9 LOK. 5
10-691 OLSZTYN
wydawnictwo@vertum.pl


Bank Handlowy S.A.
90103000190109853000378840
REGON: 280540127
NIP: 7393803313
KRS: 0000359827
zarejestr. w Sądzie Rejo­nowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS,
wysokość kapitału zakład. i wpłac.: 5000 zł


Kontakt ws. stanu
realizacji zamówień:
zamowienia@vertum.pl
Do ich wartości
doliczamy koszty
przesyłki pocztowej


Kontakt ws. materiałów
promocyjnych:
promocja@vertum.pl

INFORMACJA DLA PRASY

OUR ACCOUNT ON LIVEJOURNAL

2014 © VERTUM Sp. z o.o.